Granty

Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o.

Od října 2017 realizujeme projekt s názvem Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. Cílem projektu je podpořit realizaci multikulturního vzdělávání v naší škole. Tuto podporu chceme zajistit jednak prostřednictvím proškolení našich pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni vést inovovanou výuku v rámci mezipředmětových vazeb a dále prostřednictvím krátkodobých zahraničních pobytů pro naše žáky. Výstupů projektu bude dosaženo do 31. 7. 2019.

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Človíček

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001466 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání