Škola získala grant na výjezd dětí do zahraničí

04.03.2018 12:00

Anotace projektu

Cílem projektu je zavést multikulturní výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím:
1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice odlišností a shod jednotlivých kultur.
2) Vytvořením výukových materiálů a náplně pro jednotlivé předměty na I. stupni ZŠ v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova.
3) Pilotním ověřením zavedení průřezového tématu Multikulturní výchova, zapracování do ŠVP školy.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se primárně zaměřuje na tyto problémy:
1) nárůst počtu dětí cizích státních příslušníků
Do naší školy přichází stále větší množství dětí cizích státních příslušníků. Běžná výuková opatření (jako je např. výuka češtiny či vyrovnávací plán) standardně děláme, dosud jsme však dostatečně nepracovali na vytvoření multikulturního klimatu školy, které může vzniknout pouze zapojením všech
žáků školy.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Realizace programu multikulturní výchovy:

Připravený program multikulturní výchovy bude realizován od 2. do 6. třídy pro všechny žáky školy.
Obsahem výuky budou zejména kulturní a sociální odlišnosti občanů zemí či etnik, ze kterých k nám děti cizinců nejčastěji přicházejí (Německo, Slovensko, Francie, Polsko, Ukrajina) s důrazem na spojení kultur přes jídlo. Ve výuce praktických činností budeme zkoušet národní recepty jednotlivých kultur v Evropě, které zahrnují primárně pokrmy z brambor. Tyto pokrmy si žáci zkusí uvařit, nafotit, ochutnat. Součástí realizace programu multikulturní výchovy bude ve školním roce 2018/2019 realizace zahraničních krátkodobých pobytů (Německo, Nizozemí) žáků za účelem poznávání jiných kultur a etnik.